Ostutingimused / Müügileping

  1.  MÕISTED

1.1. Müüja – OÜ Corestone Green (registrikood 10828326), aadress Veski 13-5, 41531 Jõhvi, Eesti Vabariik.

1.2. Ostja – füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud Müüjaga Lepingu ja/või kes tegutseb eesmärgiga sõlmida Müüjaga Leping.

1.3. Pool ja/või Pooled – Ostja ja/või Müüja, koos või eraldi.

1.4. Veebileht – aadressil a-killustik.ee asuva veebisaidi veebileht.

1.5. Tingimused – käesolevad ostutingimused.

1.6. Leping – Ostja ja Müüja vahel sõlmitud toodete müügileping, mis sisaldab Tingimusi.

1.7. Tooted – Müüja poolt oma A-Killustik Veebilehe vahendusel müümiseks pakutavad tooted koos transpordiga Ostjani.

1.8. Tellimus – Ostja poolt Toodete ostmiseks Müüja Veebilehe kaudu Müüjale esitatud tellimus.

1.9. Privaatsuspoliitika – Veebilehel avaldatud Müüja privaatsuspoliitika.

2.  ÜLDSÄTTED

2.1. Tingimustega reguleeritakse Toodete müümise ning Toodete eest tasumise korda. Tingimused on Pooltele täitmiseks kohustuslikud alates nendega nõustumisest.

2.2. Tingimused kehtivad Ostja ja Müüja vahel Veebilehe vahendusel Toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta. Tingimustes sätestatakse Müüja ja Ostja õigused ja kohustused, vastutus, Toodete omandamise ja nende eest tasumise tingimused, tarne ja reklamatsioonide esitamise kord ning üldinfomatsioon Müüja poolt pakutavate teenuste kohta.

2.3. Müüja jätab endale õiguse Tingimusi ilma ette teatamata muuta või täiendada. Muutustest teavitatakse Veebilehel ja need jõustuvad avaldamise hetkest. Juhul, kui Tellimus edastati enne Tingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid Tingimusi, mis kehtisid Tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.

2.4. Müüja ei ole ühelgi moel vastutav võimalike kahjude eest, mis tekkisid seetõttu, et Ostja ei ole Tingimustega põhjalikult tutvunud.

2.5. Tingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

3.  KLIENDI ANDMED JA ANDMEKAITSE

3.1. Ostja poolt Müüjale edastatud isikuandmeid käideldakse vastavuses Isikuandmete kaitse seadusega.

3.2. Andmeid kogutakse, talletatakse, analüüsitakse ja edastatakse vastavalt Müüja Privaatsuspoliitikale.

3.3. Ostja vastutab oma esitatavate andmete täpsuse eest. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt ebatäpselt sisestatud andmed.

3.4. Ostja vastutab kahju eest, mida ebatäpselt sisestatud andmed Müüjale põhjustasid. Täpsemalt on Ostja vastutuse määrad toodud ära Tingimuste punktis 8.

3.5. Ostja poolt edastatud andmete muutumisel on Ostjal kohustus viivitamatult informeerida sellest Müüjat, et minimeerida võimalikke kulusid, mis tulenevad Tellimuse muutusest. Ostjapoolne Müüja informeerimine ei vabasta Ostjat punktis 3.4 toodud kahju hüvitamise nõudest.

4.   TOODETE OMADUSED, KOGUSED JA HINNAD

4.1. Müüja poolt müügiks pakutavad Tooted on avaldatud Veebilehel liigitatuna erinevatesse kategooriatesse.

4.2. Toodete omadused on toodud Veebilehel „Kvaliteet“.

4.3. Müüjal on õigus Toodete omadusi igal ajal muuta, kusjuures vastavad muudatused jõustuvad Müüja poolt muudetud Toodete omaduste avaldamisega Veebilehel. Kui Toodete omadused muutuvad pärast Lepingu sõlmimist, kehtivad Ostja suhtes siiski need Toodete omadused, mis olid Veebilehel avaldatud Lepingu sõlmimise ajal.

4.4. Tingimuste tähenduses lähtutakse hinnast, mis sisaldab käibemaksu. Käibemaks lisatakse iga üksiku Toote hinnale vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

4.5. Toodete hind määratakse Müüja poolt automaatselt kasutades spetsiaalset algoritmi, mis arvestab erinevaid parameetreid (kauba kogus, tarneaadress, tarneaeg, kauba saadavus Müüja laos jm) ning võib pidevalt muutuda. Lepingu hinna moodustab Ostja poolt Veebilehe kaudu ettemaksuna tasutud hind.

4.6. Müüja jätab endale õiguse taganeda sõlmitud Lepingust, kui Veebilehel süsteemi poolt genereeritud hind ja/või kogused erinevad turutingimustest olulisel määral, mis viitab programmis esinevale veale.

4.7. Veebilehel kuvatakse hind ilma käibemaksuta, käibemaks ja Ostja poolt tasumisele kuuluv hind kokku.

4.8. Tooted tarnitakse Ostjale Tellimuses näidatud koguses lubades laadimisest tingitud ebatäpsuseks kuni +/- 5%.

4.9. Müüja võib tarnida Ostjale Tooteid ühe või mitme erineva autoga.

5.  TELLIMUSE ESITAMINE

5.1. Ostja esitab Tellimuse Müüjale Veebilehe vahendusel.

5.2. Tellimuse esitamiseks on Ostja kohustatud:

5.2.1. Valima Toote tüübi

5.2.2. Valima Toote koguse (kuna tarne toimub reeglina autodega, mille kandevõime on 28,5 t, siis on ümardatakse kogus lähima täiskoormani)

5.2.3. Sisestama soovitud tarnekuupäeva

5.2.4. Sisestama soovitud tarne kellaaja

5.2.5. Sisestama tarneaadressi

5.2.6. Sisestama kontakttelefoni numbri.

5.3. Punktis 5.2 toodud andmete sisestamisel arvutab süsteem Toodete hinna.

6.  TELLIMUSE KINNITAMINE, LEPINGU SÕLMIMINE JA TASUMINE

6.1. Tingimusi sisaldav Leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja on tasunud Toodete eest Müüja või Müüjale makselahendusi pakkuva ettevõtte pangakontole.

6.2. Lepingu sõlmimiseks on vajalik kinnitada Tellimus ja nõustuda Tingimustega. Tellimus ja Ostja nõustumine Tingimustega loetakse kinnitatuks pärast märgete tegemist Veebilehel asuvatesse lahtritesse „Kinnitan tellimuse“ ja „Olen tutvunud ja nõustun ostutingimustega“ ning makse sooritamist Ostja poolt.

6.3. Lepingu alusel on võimalik tasuda pangalingi või maksekaardiga. Muud makseviisid on võimalikud ainult eelneval kokkuleppel Müüjaga ning võivad sisaldada erinevaid tingimusi võrreldes Tellimuses esitatuga.
Arveldusvaluuta on euro. Muudes valuutades arveldamine ei ole lubatud.

6.4. Tasumisele kuulub 100% Tellimuse maksumusest. Osaline makse ei ole lubatud.

6.5. Makse loetakse sooritatuks pärast täissumma laekumist Müüja või Müüjale makselahendusi pakkuva ettevõtte pangakontole.

7.  TELLIMUSE TÄITMINE

7.1. Tellimus täidetakse Müüja poolt Tellimuses näidatud ajal või aegadel ja kogus(t)es Tellimuses toodud aadressil, kuid mitte hiljem kui 24 tunni möödudes Tellimuses toodud ajast.

7.2. Transpordi eest Tellimuses näidatud aadressile vastutab Müüja.

7.3. Ostjal on kohustus tagada Toodete vastuvõtmine Tellimuses toodud kellaajal või kellaaegadel ja Tellimuses näidatud aadressil. Ostja kinnitab, et Tellimuses esitatud aadressile on tagatud seaduslik ja ohutu juurdepääs täismassis haagisega kallurile.

7.4. Ostjal on kohustus informeerida Müüjat kõikidest eritingimustest, mis võivad mõjutada Toodete tarnet (remonttööd, piiratud ligipääs, kooskõlastamise ja/või informeerimise vajadus jms). Müüja ei vastuta Tellimuse täitmise eest, kui ilmnevad asjaolud, millest Ostja oleks pidanud olema teadlik ja mis takistavad Tellimuse täitmist Lepingus sätestatud viisil.

8.  SANKTSIOONID

8.1.  Müüja eesmärgiks on pakkuda turu parima hinnaga Tooteid, mis nõuab täpset logistika ja tootmise planeerimist, mistõttu tekitab igasugune viivitus Müüjale majanduslikku kahju.

8.2.  Viivitustest tekkiva kahju kompenseerimiseks Müüjale on Pooled kokku leppinud järgmised tasud:

8.2.1. Toodete vastuvõtmisest keeldumine või muu Ostjast põhjustatud viivitus, mis ei võimalda Müüjal täita Tellimust kokkulepitud ajal ja/või viisil:

8.2.1.1. Teatades sellest ette rohkem kui 24 h – 30% Tellimuse maksumusest

8.2.1.2. Teatades sellest ette vähem kui 24 h – 100% Tellimuse maksumusest

8.2.1.3. Toodete vastuvõtmisega viivitamine kuni 1 h – 5 € iga viivitatud 10 min perioodi eest

8.2.1.4. Toodete vastuvõtmisega viivitamine üle 1 h, kuid alla 3 h – 10 € iga viivitatud 10 min perioodi eest

8.2.1.5. Toodete vastuvõtmisega viivitamine üle 3 h – 100% Tellimuse maksumusest.

8.3. Müüja vastutus mitteõigeaegse Tellimuse täitmise eest:

8.3.1. Toodete üleandmisega viivitamine kuni 3h, teatades sellest ette rohkem kui 24 h – 10% Tellimuse maksumusest

8.3.2. Toodete üleandmisega viivitamine, teatades sellest ette vähem kui 24 h – 3 € iga viivitatud 10 min perioodi eest, kuid mitte rohkem kui 100% Tellimuse maksumusest.

8.4. Punktides 8.2 ja 8.3 toodud summadele lisandub käibemaks.

8.5. Viivitusest tingitud lisakulude kohta esitatakse Tingimusi rikkunud Poolele arve maksetähtajaga 30 päeva, viivise määraga 0.05% päevas.

9. TELLIMUSE TÜHISTAMINE

9.1. Esitatud ja tasutud Tellimust ei saa Ostja tühistada.

9.2. Juhul, kui Ostja soovib Tellimust tühistada ja Müüjal on võimalus ümber korraldada oma tegevust viisil, mis ei kahjusta Müüja huve, on Poolte kokkuleppel võimalik Tellimuse tühistamine. Sellisel juhul on Ostja kohustatud hüvitama Müüjale 50% Tellimuse maksumusest.

10. LEPINGUTINGIMUSTELE MITTEVASTAVUSEST TEAVITAMINE, TOODETE KVALITEEDI KINDLAKSMÄÄRAMINE JA MÜÜJA VASTUTUS

10.1.  Ostja on kohustatud kohe, kuid hiljemalt 30 päeva möödudes Toodete tarnimisest, teavitama Müüjat Veebilehel toodud e-maili aadressil, kui ilmnevad asjaolud, mis seavad kahtluse alla Toodete vastavuse Tellimuse tingimustele.

10.2. Seesuguste asjaolude ilmnemisel on Ostja kohustatud:

10.2.1.  Fikseerima mittevastavuse pildistamise teel

10.2.2.  Fikseerima Toodete koguse

10.2.3.  Tagama Toodete kasutamise lõpetamise

10.2.4. Teavitama Müüjat ajast, millal on võimalik koos Müüja esindajaga vaadata mittevastav Toode üle ja vajadusel võtta Tootest proov (jättes Müüjale vähemalt 72 h ajavaru)

10.2.5. Juhul, kui Müüja esmasel vaatlusel ei aktsepteeri Toote mittevastavust Tellimuse tingimustele, teostama Toote analüüsi akrediteeritud laboris hiljemalt 7 päeva möödudes mittevastavuse tuvastamisest.

10.3. Juhul, kui analüüsi tulemused kinnitavad Toote mittevastavust Tingimustele, on Müüja kohustatud omal kulul asendama mittevastava Toote ja tasuma teostatud analüüsi eest. Vastasel korral jäävad analüüsiga seotud kulud Ostja kanda.

11.  LEPINGULISE SUHTE LÕPPEMINE

11.1.  Pooltevaheline lepinguline suhe lõpeb:

11.1.1.  Tellimuse kohase täitmisega

11.1.2.  60 päeva möödumisel Tellimuse kinnitamisest

11.1.3  Muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

12. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

12.1. Ostja ja Müüja vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

12.2. Kui kokkuleppele ei jõuta lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

12.3. Erimeelsuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest.

13. MUUD SÄTTED

13.1.  Lepingu alusel ühe Poole poolt teisele Poolele edastatavad teated, avaldused ja kaebused esitatakse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-posti teel). Informatsioonilise sisuga teateid ja avaldused, mille teisele Poolele edastamisel ei ole õiguslikke tagajärgi, võib esitada ka suuliselt (sh telefoni teel).

13.2.  Müüja ja Ostja ei vastuta oma kohustuste mittenõuetekohase täitmise eest juhul, kui see on tingitud asjaolust, mida Pooled ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).